Rank  Time (ms)  Name
1132  batty77
2132.19  batty77
3144  JQ
4146.19  batty77
5150  Godinho
6150  Taddy
7150.19  batty77
8152  Kraemer
9153.19  PiPo
10154.19  Goran Soco
11156.19  Godinho
12156.4  Selent
13156.6  Goran Soco
14159.4  JQ
15159.4  Godinho
16159.4  Godinho
17160  celia
18160  Godinho
19162  moi
20162.19  Godinho
21162.19  Godinho
22162.4  Godinho
23162.4  ppp
24162.4  Kevin
25162.6  Godinho
26162.6  gianny
27162.8  jonny stecca
28162.8  jalluk
29164  anonym
30165.4  JQ
31165.4  Godinho
32165.6  Godinho
33166  Paukstadt
34166  Goran
35166.4  anonym
36166.6  batty77
37168  glenn
38168.4  Goran Soco
39168.6  anonym
40168.6  JQ
41168.8  Godinho
42168.8  Godinho
43169  anonym
44169  JQ
45172  karine
46172  Taddington
47172  naye
48172  anonym
49172  anonym
50172.2  Oliver
51172.4  Godinho
52174  mem
53174  war
54174  Momon
55175  anonym
56175  anonym
57176  Godinho
58176  Pixa
59176.2  bob
60176.2  halbert
61176.4  smi
62176.4  Simonski
63177.8  anonym
64178  pjotr
65178  JQ
66178  Momo
67178  Paukstadt
68178  JQ
69178.2  ShawnC
70178.2  Simonski
71178.2  JQ
72178.4  vufer
73178.4  anonym
74178.4  gabo
75178.4  marloc
76178.4  Godinho
77178.6  anonym
78180.2  gabo
79180.2  Goran Soco
80180.2  havelock
81181  gambia
82181.2  anonym
83181.2  anonym
84181.2  JQ
85184  Manfred
86184.2  anonym
87184.2  anonym
88184.2  ShawnC
89184.4  Goran Soco
90184.4  naye
91184.4  anonym
92184.4  kill
93184.6  anonym
94186  nocheintest
95186  batty77
96186  Kraemer
97186.2  batty77
98186.2  anonym
99186.2  Goran Soco
100186.2  batty77